Välkomna på SES årsmöte

  • 7 apr 2021

Välkomna till Svensk Elitsimnings Årsmöte                

Tis 27 April 2021 klockan 19:00

Mötet sker digitalt via teams, anmälan sker till Michelle, masprou@hotmail.com senast 25/4. Vi sänder därefter länk till årsmötet.                                                            

Glöm inte att skicka in era fullmakter innan mötet.  

Proposition

Verksamhetsberättelse 2020

Revision

Valberedningens förslag

Fullmakt                

 

                                                                              

                                                           

Dagordning
 

1. Öppnande av mötet

2. Fastställande av dagordning

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet

6. Granskning av klubbombudens fullmakter

7. Fråga om mötets behöriga utlysande

8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

9. Föredragning av den ekonomiska berättelsen samt fastställande av bokslut

10. Föredragning av revisorernas berättelse

11. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

12. Val av styrelseordförande för kommande verksamhetsår

13. Val av två övriga styrelseledamöter för två år

14. Val av minst en suppleant för ett år

15. Val av en revisor och en revisorssuppleant, väljs vardera för ett år

16. Val av valberedning för ett år

17. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår

18. Styrelsens presentation av budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

19. Frågor som väckts av styrelsen eller förslag och motioner enligt §7

20. Behandling av frågor väckta under Medlemsmötet i vilka beslut dock ej kan fattas

21. Medlemsmötets avslutande

Fullmakt, möteslänk och verksamhetsberättelse skickas ut till medlemsföreningar

 

SES Styrelse

Jonatan Wik, Cecilia Loqvist, Robert Johnsson, Michelle Asprou Forsberg, Camilla Sponseller Johansson, Tanya Stenling