Stadgar

 

Stadgar

 

SES ursprungliga stadgar fastställdes 1982-10-10. De reviderades vid extra årsmöte 1987-10-02, vid extra årsmöte 1999-07-03 vid extra årsmöte 2002-06-06 samt vid årsmötet 2009-04-25, 2010-04-24, 2015-01-23 och 2016-04-04. Nedanstående stadgar fastställdes i Stockholm vid SES årsmöte 2023-04-15.

§  1

UPPGIFT OCH ORGANISATION
Föreningen Svensk Elitsimning (förkortad SES) bildad den 10 oktober 1982 har till ändamål att åstadkomma ett nära samarbete mellan anslutna simidrottsklubbar samt företräda dessa inför Svenska Simförbundet (SSF) och andra organisationer med syfte att utveckla simidrotten.

§  2

MEDLEMSKAP
Medlemskap i SES erhålls årsvis efter ansökan. Berättigad att ansöka är klubb som under året före ansökningsåret erhållit mästerskapspoäng i någon simidrott. Föreningen skall erlägga av SES Årsmöte beslutad årsavgift.

Medlemskapsåret utgör perioden mellan två Årsmöten. 

§  3

STYRELSE
SES angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och minst fyra ledamöter. Styrelsens sammansättning ska ha en så jämn könsfördelning som möjligt.
 
Ordförande väljs på ett år, ledamöterna på två år, varav hälften vartannat år. Styrelsen utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare och kassör.

Räkenskapsåret omfattar kalenderår och Verksamhetsåret tiden från Årsmöte till Årsmöte. 

§  4

MEDLEMSMÖTEN/DAGORDNING 
SES medlemsmöten utgörs av Årsmötet och Extra medlemsmöten. Medlemsmötet utgör högsta beslutande organ i SES. Medlemsmöten, vilka omfattar beslut avseende Stadgeändring och/eller Upplösning av SES, hanteras separat i §10 nedan. Årsmötet äger rum senast den 15 maj varje år, tid och plats fastställs av styrelsen. Kallelse till årsmöte ska ske senast 30 dagar före årsmötet. Extra medlemsmöte hålls när så påfordras av styrelsen.

Underlag och Dagordning för Medlemsmöten
Vid Medlemsmöten medtas nedanstående underlag respektive upptas följande ärenden på dagordningen med hänsyn till mötets typ enligt nedan:
 • Vid Årsmötet tas samtliga punkter med. 
 • Vid Extra medlemsmöte upptas endast punkterna 1 - 7 och 18 - 20 nedan samt ärende som föranlett mötet.
 • Vid Medlemsmöte omfattande stadgeändring ska stadgeändringsförslag som kan komma att påverka ärenden på dagordningen inplaceras på dagordningen så att mötesförhandlingarna kan ske i enlighet med förslaget, om detta antas.
 • Vid Medlemsmöte omfattande upplösning av SES ska förslag om upplösning av föreningen, vid det andra Årsmötet, då slutgiltigt beslut kan komma att fattas, inplaceras på dagordningen så att val av styrelse och ledamöter i övriga funktioner ej kommer att ske.
Underlag för Medlemsmöte
Följande underlag ska finnas vid Medlemsmöten.
 • Dagordning 
 • Styrelsens verksamhetsberättelse 
 • Ekonomisk berättelse 
 • Revisionsberättelse 
 • Verksamhetsplan 
 • Budget 
 • Motioner och skrivelser samt styrelsens yttrande
Vid Extra medlemsmöten medtas enbart underlag som berörs av dagordningen.

Dagordning för Medlemsmöte 
 1. Öppnande av mötet
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande för mötet 
 4. Val av sekreterare för mötet 
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet 
 6. Granskning av klubbombudens fullmakter
 7. Fråga om mötets behöriga utlysande
 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Föredragning av den ekonomiska berättelsen samt fastställande av bokslut
 10. Föredragning av revisorernas berättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 12. Val av styrelseordförande för kommande verksamhetsår
 13. Val av två övriga styrelseledamöter för två år 
        (Styrelsen består av minst 4 ledamöter)
 14. Val av en revisor och en revisorsuppleant, väljs vardera för ett år
 15. Val av valberedning för ett år
 16. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår
 17. Styrelsens presentation av budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 18. Frågor som väckts av styrelsen eller förslag och motioner enligt §7
 19. Behandling av frågor väckta under Medlemsmötet i vilka beslut dock ej kan fattas.
 20. Medlemsmötets avslutande.
Kallelse till Medlemsmöte skall vara anslutna klubbar tillhanda senast 14 dagar före mötet.

Kallelse till Medlemsmöte vid vilket förslag om Stadgeändring och/eller Upplösning av SES förekommer på dagordningen ska ske minst 30 dagar före mötesdagen

  §  5

RÖSTRÄTT
Ansluten klubb äger att vid Medlemsmöten närvara med två representanter av vilka blott den ene äger rösträtt.

 §  6

OMBUD
De på föreningens möten närvarande ombuden ska ha fullmakt att föra sin klubbs talan om annan än ordförande.

  § 7

FÖRSLAG OCH MOTIONER
Förslag att behandlas på SES Årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar före årsmötet. Sådana förslag skall omedelbart, dock senast 14 dagar före mötet, tillställas anslutna klubbar.

Förslag vilka tas upp vid Medlemsmöte kan upptas till beslut om så tillstyrks av Medlemsmötet med kvalificerad majoritet. Detta avser dock inte ärenden enligt §10 nedan.

  §  8

REVISION OCH FÖRVALTNING
För granskning av SES räkenskaper och förvaltning under arbetsåret utses vid Årsmötet en revisor och en revisorsuppleant.
Revisorn skall till Årsmötet avgiva berättelse, vari ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrkes eller avstyrkes.

 §  9

SAMMANTRÄDEN OCH BESLUT
Med anledning av vad särskilt stadgats, fattas beslut med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som av mötesordförande biträdes.

§ 10

         

STADGEÄNDRING OCH/ELLER UPPLÖSNING AV SES
Frågor avseende Stadgeändring hanteras på Medlemsmöte medan fråga avseende Upplösning av SES endast kan hanteras på Årsmöte. Sådant ärende må ej upptagas till behandling såvida det ej i kallelse till Medlemsmötet särskilt angivits Beslut avseende Stadgeändring och/eller Upplösning av SES fattas med kvalificerad majoritet (minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar). För Upplösning av SES ska beslutet för att äga giltighet fattas vid två på varandra följande Årsmöten.

§ 11

UPPLÖSNING
Skulle SES upplösas, skall alla tillgångar överlämnas till Svenska Simförbundet.